Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (“Nordic Guarantee”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Nordic Guarantee bestemmer formålet med og metoderne for databehandlingen. Respekt for dine personoplysninger er yderst vigtig for Nordic Guarantee. Vi har derfor truffet foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger bliver behandlet på en ansvarlig og sikker måde.. Al databehandling i Nordic Guarantee sker i overensstemmelse med persondataforordningen. . Den seneste udgave af vores persondatapolitik kan ses på denne hjemmeside.

Definitioner

Persondata (personoplysninger) er information, som direkte og / eller indirekte kan knyttes til én levende fysisk person, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Registreret person betyder en identificerbar fysisk person, som kan identificeres, direkte og / eller indirekte, ved hjælp af navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata etc.
Databehandling inkluderer enhver aktivitet, som omfatter behandling af personoplysninger, f.eks. indhentning, registrering og opbevaring.
Dataansvarlig betyder den virksomhed, som bestemmer formålet med og metoderne for behandling af personoplysninger, og som har det ultimative ansvar for overholdelse af persondataforordningen og andre gældende databeskyttelseslove, der omfatter den behandling af personoplysninger, der udøves.
Databehandler betyder den, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Personoplysninger og hvordan vi behandler dem

Nordic Guarantee behandler personoplysninger, som er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig vores produkter og andre ydelser. Hvilke personoplysninger, vi indhenter, afhænger af, hvilken relation du har til Nordic Guarantee, og kan inkludere navn, titel, virksomhedsadresse, telefonnummer, email adresse og FastTrack loginoplysninger. Nordic Guarantee behandler personoplysninger, som vi har indhentet direkte fra dig, den registrerede person, f.eks. når du anmoder om en garanti eller et tilbud via vores online portal, FastTrack, eller når du indsender et erstatningskrav via skadesanmeldelsesformularen på vores hjemmeside. Til tider indhenter vi personoplysninger fra andre kilder, hvilket f.eks. kan være den virksomhed, som du repræsenterer eller fra en garantianmoder.
Vi indsamler også personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder ssom f.eks. personregistre (f.eks. Bisnode). Vi kan også indsamle personoplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilket sker ved hjælp af cookies.

Hvad anvender vi personoplysninger til?
Nordic Guarantee behandler dine personoplysninger for (i) at kunne indgå en kontrakt, hvor den virksomhed, du repræsenterer, er en part, (ii) at kunne efterleve kontraktmæssige forpligtelser over for dig som beneficiant, og (iii) for at kunne fremsende information og direkte markedsføring pr. email eller på anden måde.
Vi behandler personoplysninger, så som navn, titel, firmanavn, email adresse og telefonnummer for at kunne markedsføre vore produkter og serviceydelser direkte til dig. Når vi retter direkte markedsføring til dig, sker dette via telefon, email eller vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring fra os eller ikke ønsker, at vi anvender dine personoplysninger til dette formål, kan du meddele os dette via den nedenfor beskrevne proces.
For at behandle personoplysninger til ovennævnte formål skal vi have retsgrundlag for hver databehandlingsaktivitet. Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:
At databehandlingen er nødvendig

  • for at kunne indgå en kontrakt, hvor den registrerede person er part, eller for på anmodning fra den registrerede person at kunne træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, og
  • for at forfølge den dataansvarliges legitime interesser. Nordic Guarantees legitime interesse er at kunne udføre direkte markedsføring af sine produkter

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger vil alene blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med databehandlingen. Dine personoplysninger vil blive slettet eller gjort anonyme, når de ikke længere er relevante for det formål, de blev indhentet til.

Til hvem overfører vi personoplysninger?
Dine personoplysninger vil kun blive overført i det omfang, det er relevant for at opnå formålet med databehandlingen. Dine personoplysninger kan blive overført til og anvendt af Nordic Guarantees kontorer beliggende indenfor EU/EEA.
Nordic Guarantee anvender databehandlere til at håndtere visse opgaver, så som drift og support af vores IT miljø, arkivering og fremsendelse af information pr. email. Det betyder, at disse databehandlere også kan få adgang til personoplysninger om dig som en registreret person. Databehandlerne må dog ikke behandle dine personoplysninger til andre formål, end de formål, som vi angiver.
Nogle af Nordic Guarantees databehandlere kan have dele af deres aktiviteter i lande udenfor Sverige eller EU/EEA (”tredjeland”). Såfremt vi overfører dine personoplysninger til en databehandler i et tredjeland, træffer vi de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de overførte personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi indgår aftaler med vores databehandlere, som indeholder klausuler, godkendt af Europakommissionen, vedrørende beskyttelse af personoplysninger, for at sikre, at de opfylder det påkrævede niveau af persondatabeskyttelse.
Vi vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde videregive personoplysninger ud over vilkårene i denne persondatapolitik, med mindre vi er juridisk forpligtet til at gøre dette.

Dine rettigheder

Ved at kontakte os kan du anmode om skriftlig dokumentation for de personoplysninger, som Nordic Guarantee behandler, og om hvorledes disse bliver brugt i vores virksomhed. Du er også berettiget til gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt at forlange, at vi retter, begrænser eller sletter personoplysninger i overensstemmelse med, hvad der er angivet i persondataforordningen. I visse tilfælde er du også berettiget til at anmode om, at de oplysninger du har givet os bliver flyttet til en anden dataansvarlig (dvs. dataportabilitet). Sådanne anmodninger beder vi dig indsende skriftligt til Nordic Guarantee på nedenstående adresse.
Når personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Sådanne indsigelser beder vi dig indsende skriftlig til Nordic Guarantee på nedenstående adresse.
Såfremt du mener, at behandlingen af dine personoplysninger foretages i strid med persondataforordningen , har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, som i Sverige er Datainspektionen.

Cookies

Nordic Guarantee anvender Cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til visse funktioner, som forbedrer vores hjemmeside for brugeren, eller giver os statistikker om brugen af vores hjemmeside.
Alle, som besøger en hjemmeside, skal informeres om, hvad cookies bliver brugt til. Brugeren skal tilbydes mulighed for at meddele samtykke til, at cookies anvendes til at gemme eller hente data f.eks. på en mobiltelefon eller computer. De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at blokere cookies. Gå til https://www.nordicguarantee.com/cookies for mere information om, hvorledes vi behandler cookies.

Kontaktoplysninger

Såfremt du har spørgsmål vedrørende indholdet i denne persondatapolitik, eller ønsker at indsende nogen af ovennævnte anmodninger, bedes du kontakte os:
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Kista Science Tower
164 51 Kista, Sverige
Email adresse: info@nordg.se